Salgsvilkår

1. Avtalepartene

De alminnelige Salgsbetingelsene gjelder mellom Kunden og Alarm 24-7 AS, heretter Alarm24-7. Kunden kan være en forbruker eller en næringsdrivende. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med næringsdrivende menes en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

2. Omfang

Kunden får tilsendt alarmutstyr i henhold til avtale mellom partene. Avtalen sikrer alarmoverføring til en døgnbemannet operasjonssentral. Kunden betaler løpende alarmabonnement for beredskap og leie av alarmutstyr.

3. Utstyrsleveranse/eierforhold

Alarm24-7 sender Kunden det utstyr som er nærmere beskrevet i avtale mellom partene. Alarmskilt/merker plasseres på egnede steder. Alarmutstyr og alarmskilt er Alarm24-7 sin eiendom, om ikke annet er beskrevet i Avtalen. Ved avtalens opphør skal alarmutstyret fjernes og tilbakeleveres Alarm24-7

4. Installasjonsarbeid

Installasjonen utføres av Kunde eller godkjent installatør fra Alarm24-7 etter nærmere avtale mellom partene.

5. Reklamasjonsrett og service

Alarmanlegget levert av Alarm24-7 er Alarm24-7 sin eiendom og vedlikeholdes av denne part. Feilårsaker som skyldes hærverk, inngrep i enhetene av andre enn Alarm24-7, brann, oversvømmelse, skade påført av Kunde, lynnedslag, fjerning av strømtilførsel, osv. må dekkes av Kunden. Kunden har selv ansvar for å kontakte Alarm24-7 når vedlikehold eller teknisk support er nødvendig. Kunden skal regelmessig ta funksjonstest av anlegget, og skal ved feil gjøre Alarm24-7 kjent med eventuelle feil. Kunden plikt å informere Alarm24-7 dersom det gjøres endringer i telefonabonnementet, nøkkeltilgang/låsesystemer hoveddør eller andre forhold som påvirker alarmabonnementet, og er ansvarlig for eventuelle kostnader i den forbindelse.

6. Alarmtjeneste (Overvåkning – Alarmmottak)

Ved utløst alarm vil vaktstasjonen foreta en kontrolloppringning til Kunden. Dersom det ikke oppnås kontakt, vil det snarest bli foretatt digital verifisering. Med digital verifisering menes det i denne sammenheng at vaktstasjonen digitalt vil ta seg inn i eiendommen til Kunden. Ved utløst alarm kontaktes om nødvendig nødetatene.

7. Kameraovervåkning tilknyttet operasjonssentral

Ved utløst alarm, eller lignende alvorlige forhold, vil operasjonssentral digitalt ta seg inn i eiendommen til Kunde for å verifisere hendelser ved å logge på kameraovervåkningen. Alarm24-7 har rett til å behandle personopplysninger om Kunden, i den utstrekning slik behandling er nødvendig for å oppfylle Avtalen. Kunden samtykker til denne form for behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæring tilgjengelig på Mine Sider på Alarm24-7 sine nettsider.

8. Ansvarsbegrensning

Alarm24-7 garanterer ikke for svikt eller nedsatt funksjonalitet av produktene på grunn av blant annet: type alarmpakke, tiltenkt bruk, anbefalinger fra Alarm24-7, installasjonens kompleksitet, anleggets alder, feil på det elektriske anlegget, skader på anlegget gjort av skadedyr eller ekstremvært, eller andre begivenheter det er unaturlig å la Alarm24-7 måtte stå til ansvar for. Alarm24-7 garanterer heller ikke for øyeblikkelig respons fra vaktstasjonen for de tilfeller at Alarm24-7 sitt IT-system er nede som følge av virus eller hackerangrep. Tilsvarende gjelder for tilfeller av strømbrudd, brann, streik eller lockout mv. Kunden er selv ansvarlig for at endringer av bygningsmessig art, telefonnummer, kontaktpersoner etc. meldes til Alarm24-7 så raskt som mulig. Endringer på anlegget som følge av nye regler/forskrifter, eller omprogrammering som følge av nummer- eller systemendringer på telenettet belastes Kunden. Ved uaktsomhet eller manglende oppfølging av punktene i Avtalen, kan Kunden belastes etter gjeldende satser ved unødig alarm som medfører utrykning.

9. Angrerett for forbrukere

Forbrukere har 14 dagers lovbestemt angrerett som følger av angrerettloven. Angrerettskjema og opplysninger om angrerett følger vedlagt ordrebekreftelsen fra Alarm24-7.

10. Oppsigelse

Oppsigelse fra Kunden må skje skriftlig med Kundens signatur. Ved avslutning av avtaleforholdet plikter Kunden i henhold til gjeldende satser å betale for nedkobling av alarmanlegget. Nedkoblingen må skje etter avtale med Alarm24-7. Merker, skruehull og lignende etter demontert utstyr og alarmskilt/merker er Kundens ansvar. Oppsigelse fra Alarm24-7 kan skje ved betalingsmislighold fra Kunden. Ved vesentlig mislighold av avtalen kan Alarm24-7 heve kontrakten med umiddelbar virkning.

11. Bindingstid

Bindingstiden er 1 år regnet fra tidspunktet for avtaleinngåelsen, med mindre annet følger av avtalen mellom partene eller andre særlige omstendigheter.

12. Betalingsvilkår

Montering av alarmanlegget betales i henhold til avtalen mellom partene. Kostnader i forbindelse med alarmabonnement faktureres påløper fra oppkoblingsdato og faktureres månedlig.

13. Force majeure

Dersom force majeure hindrer eller gjør oppfyllelse av Avtalen vesentlig vanskeligere enn normalt gir ikke mangel eller forsinkelse som skyldes force majeure situasjonen rett til misligholdsbeføyelser. Med force majeure menes en hindring som er utenfor partenes kontroll og at partene ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt hindringen i betraktning ved avtaleinngåelsen. Slike hindringer kan for eksempel være krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik og lockout, importrestriksjoner, hyperinflasjon, eller straffbare forhold utøvet av tredjemann.

14. Overdragelse av avtalen

Alarm24-7 forbeholder seg retten til å kunne overdra avtalen. Dette vil kunne være aktuelt i forbindelse med avhending eller omstrukturering av Alarm24-7.

15. Verneting

Tvister i anledning avtaleforholdet som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene, skal avgjøres ved ordinære domstoler. Drammen tingrett er avtalt verneting.

Salgsvilkår

1. Avtalepartene

De alminnelige Salgsbetingelsene gjelder mellom Kunden og Alarm 24-7 AS, heretter Alarm24-7. Kunden kan være en forbruker eller en næringsdrivende. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med næringsdrivende menes en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

2. Omfang

Kunden får tilsendt alarmutstyr i henhold til avtale mellom partene. Avtalen sikrer alarmoverføring til en døgnbemannet operasjonssentral. Kunden betaler løpende alarmabonnement for beredskap og leie av alarmutstyr.

3. Utstyrsleveranse/eierforhold

Alarm24-7 sender Kunden det utstyr som er nærmere beskrevet i avtale mellom partene. Alarmskilt/merker plasseres på egnede steder. Alarmutstyr og alarmskilt er Alarm24-7 sin eiendom, om ikke annet er beskrevet i Avtalen. Ved avtalens opphør skal alarmutstyret fjernes og tilbakeleveres Alarm24-7

4. Installasjonsarbeid

Installasjonen utføres av Kunde eller godkjent installatør fra Alarm24-7 etter nærmere avtale mellom partene.

5. Reklamasjonsrett og service

Alarmanlegget levert av Alarm24-7 er Alarm24-7 sin eiendom og vedlikeholdes av denne part. Feilårsaker som skyldes hærverk, inngrep i enhetene av andre enn Alarm24-7, brann, oversvømmelse, skade påført av Kunde, lynnedslag, fjerning av strømtilførsel, osv. må dekkes av Kunden. Kunden har selv ansvar for å kontakte Alarm24-7 når vedlikehold eller teknisk support er nødvendig. Kunden skal regelmessig ta funksjonstest av anlegget, og skal ved feil gjøre Alarm24-7 kjent med eventuelle feil. Kunden plikt å informere Alarm24-7 dersom det gjøres endringer i telefonabonnementet, nøkkeltilgang/låsesystemer hoveddør eller andre forhold som påvirker alarmabonnementet, og er ansvarlig for eventuelle kostnader i den forbindelse.

6. Alarmtjeneste (Overvåkning – Alarmmottak)

Ved utløst alarm vil vaktstasjonen foreta en kontrolloppringning til Kunden. Dersom det ikke oppnås kontakt, vil det snarest bli foretatt digital verifisering. Med digital verifisering menes det i denne sammenheng at vaktstasjonen digitalt vil ta seg inn i eiendommen til Kunden. Ved utløst alarm kontaktes om nødvendig nødetatene.

7. Kameraovervåkning tilknyttet operasjonssentral

Ved utløst alarm, eller lignende alvorlige forhold, vil operasjonssentral digitalt ta seg inn i eiendommen til Kunde for å verifisere hendelser ved å logge på kameraovervåkningen. Alarm24-7 har rett til å behandle personopplysninger om Kunden, i den utstrekning slik behandling er nødvendig for å oppfylle Avtalen. Kunden samtykker til denne form for behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæring tilgjengelig på Mine Sider på Alarm24-7 sine nettsider.

8. Ansvarsbegrensning

Alarm24-7 garanterer ikke for svikt eller nedsatt funksjonalitet av produktene på grunn av blant annet: type alarmpakke, tiltenkt bruk, anbefalinger fra Alarm24-7, installasjonens kompleksitet, anleggets alder, feil på det elektriske anlegget, skader på anlegget gjort av skadedyr eller ekstremvært, eller andre begivenheter det er unaturlig å la Alarm24-7 måtte stå til ansvar for. Alarm24-7 garanterer heller ikke for øyeblikkelig respons fra vaktstasjonen for de tilfeller at Alarm24-7 sitt IT-system er nede som følge av virus eller hackerangrep. Tilsvarende gjelder for tilfeller av strømbrudd, brann, streik eller lockout mv. Kunden er selv ansvarlig for at endringer av bygningsmessig art, telefonnummer, kontaktpersoner etc. meldes til Alarm24-7 så raskt som mulig. Endringer på anlegget som følge av nye regler/forskrifter, eller omprogrammering som følge av nummer- eller systemendringer på telenettet belastes Kunden. Ved uaktsomhet eller manglende oppfølging av punktene i Avtalen, kan Kunden belastes etter gjeldende satser ved unødig alarm som medfører utrykning.

9. Angrerett for forbrukere

Forbrukere har 14 dagers lovbestemt angrerett som følger av angrerettloven. Angrerettskjema og opplysninger om angrerett følger vedlagt ordrebekreftelsen fra Alarm24-7.

10. Oppsigelse

Oppsigelse fra Kunden må skje skriftlig med Kundens signatur. Ved avslutning av avtaleforholdet plikter Kunden i henhold til gjeldende satser å betale for nedkobling av alarmanlegget. Nedkoblingen må skje etter avtale med Alarm24-7. Merker, skruehull og lignende etter demontert utstyr og alarmskilt/merker er Kundens ansvar. Oppsigelse fra Alarm24-7 kan skje ved betalingsmislighold fra Kunden. Ved vesentlig mislighold av avtalen kan Alarm24-7 heve kontrakten med umiddelbar virkning.

11. Bindingstid

Bindingstiden er 1 år regnet fra tidspunktet for avtaleinngåelsen, med mindre annet følger av avtalen mellom partene eller andre særlige omstendigheter.

12. Betalingsvilkår

Montering av alarmanlegget betales i henhold til avtalen mellom partene. Kostnader i forbindelse med alarmabonnement faktureres påløper fra oppkoblingsdato og faktureres månedlig.

13. Force majeure

Dersom force majeure hindrer eller gjør oppfyllelse av Avtalen vesentlig vanskeligere enn normalt gir ikke mangel eller forsinkelse som skyldes force majeure situasjonen rett til misligholdsbeføyelser. Med force majeure menes en hindring som er utenfor partenes kontroll og at partene ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt hindringen i betraktning ved avtaleinngåelsen. Slike hindringer kan for eksempel være krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik og lockout, importrestriksjoner, hyperinflasjon, eller straffbare forhold utøvet av tredjemann.

14. Overdragelse av avtalen

Alarm24-7 forbeholder seg retten til å kunne overdra avtalen. Dette vil kunne være aktuelt i forbindelse med avhending eller omstrukturering av Alarm24-7.

15. Verneting

Tvister i anledning avtaleforholdet som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene, skal avgjøres ved ordinære domstoler. Drammen tingrett er avtalt verneting.

Salgsvilkår

1. Avtalepartene

De alminnelige Salgsbetingelsene gjelder mellom Kunden og Alarm 24-7 AS, heretter Alarm24-7. Kunden kan være en forbruker eller en næringsdrivende. Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Med næringsdrivende menes en person som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.

2. Omfang

Kunden får tilsendt alarmutstyr i henhold til avtale mellom partene. Avtalen sikrer alarmoverføring til en døgnbemannet operasjonssentral. Kunden betaler løpende alarmabonnement for beredskap og leie av alarmutstyr.

3. Utstyrsleveranse/eierforhold

Alarm24-7 sender Kunden det utstyr som er nærmere beskrevet i avtale mellom partene. Alarmskilt/merker plasseres på egnede steder. Alarmutstyr og alarmskilt er Alarm24-7 sin eiendom, om ikke annet er beskrevet i Avtalen. Ved avtalens opphør skal alarmutstyret fjernes og tilbakeleveres Alarm24-7

4. Installasjonsarbeid

Installasjonen utføres av Kunde eller godkjent installatør fra Alarm24-7 etter nærmere avtale mellom partene.

5. Reklamasjonsrett og service

Alarmanlegget levert av Alarm24-7 er Alarm24-7 sin eiendom og vedlikeholdes av denne part. Feilårsaker som skyldes hærverk, inngrep i enhetene av andre enn Alarm24-7, brann, oversvømmelse, skade påført av Kunde, lynnedslag, fjerning av strømtilførsel, osv. må dekkes av Kunden. Kunden har selv ansvar for å kontakte Alarm24-7 når vedlikehold eller teknisk support er nødvendig. Kunden skal regelmessig ta funksjonstest av anlegget, og skal ved feil gjøre Alarm24-7 kjent med eventuelle feil. Kunden plikt å informere Alarm24-7 dersom det gjøres endringer i telefonabonnementet, nøkkeltilgang/låsesystemer hoveddør eller andre forhold som påvirker alarmabonnementet, og er ansvarlig for eventuelle kostnader i den forbindelse.

6. Alarmtjeneste (Overvåkning – Alarmmottak)

Ved utløst alarm vil vaktstasjonen foreta en kontrolloppringning til Kunden. Dersom det ikke oppnås kontakt, vil det snarest bli foretatt digital verifisering. Med digital verifisering menes det i denne sammenheng at vaktstasjonen digitalt vil ta seg inn i eiendommen til Kunden. Ved utløst alarm kontaktes om nødvendig nødetatene.

7. Kameraovervåkning tilknyttet operasjonssentral

Ved utløst alarm, eller lignende alvorlige forhold, vil operasjonssentral digitalt ta seg inn i eiendommen til Kunde for å verifisere hendelser ved å logge på kameraovervåkningen. Alarm24-7 har rett til å behandle personopplysninger om Kunden, i den utstrekning slik behandling er nødvendig for å oppfylle Avtalen. Kunden samtykker til denne form for behandling av personopplysninger som beskrevet i personvernerklæring tilgjengelig på Mine Sider på Alarm24-7 sine nettsider.

8. Ansvarsbegrensning

Alarm24-7 garanterer ikke for svikt eller nedsatt funksjonalitet av produktene på grunn av blant annet: type alarmpakke, tiltenkt bruk, anbefalinger fra Alarm24-7, installasjonens kompleksitet, anleggets alder, feil på det elektriske anlegget, skader på anlegget gjort av skadedyr eller ekstremvært, eller andre begivenheter det er unaturlig å la Alarm24-7 måtte stå til ansvar for. Alarm24-7 garanterer heller ikke for øyeblikkelig respons fra vaktstasjonen for de tilfeller at Alarm24-7 sitt IT-system er nede som følge av virus eller hackerangrep. Tilsvarende gjelder for tilfeller av strømbrudd, brann, streik eller lockout mv. Kunden er selv ansvarlig for at endringer av bygningsmessig art, telefonnummer, kontaktpersoner etc. meldes til Alarm24-7 så raskt som mulig. Endringer på anlegget som følge av nye regler/forskrifter, eller omprogrammering som følge av nummer- eller systemendringer på telenettet belastes Kunden. Ved uaktsomhet eller manglende oppfølging av punktene i Avtalen, kan Kunden belastes etter gjeldende satser ved unødig alarm som medfører utrykning.

9. Angrerett for forbrukere

Forbrukere har 14 dagers lovbestemt angrerett som følger av angrerettloven. Angrerettskjema og opplysninger om angrerett følger vedlagt ordrebekreftelsen fra Alarm24-7.

10. Oppsigelse

Oppsigelse fra Kunden må skje skriftlig med Kundens signatur. Ved avslutning av avtaleforholdet plikter Kunden i henhold til gjeldende satser å betale for nedkobling av alarmanlegget. Nedkoblingen må skje etter avtale med Alarm24-7. Merker, skruehull og lignende etter demontert utstyr og alarmskilt/merker er Kundens ansvar. Oppsigelse fra Alarm24-7 kan skje ved betalingsmislighold fra Kunden. Ved vesentlig mislighold av avtalen kan Alarm24-7 heve kontrakten med umiddelbar virkning.

11. Bindingstid

Bindingstiden er 1 år regnet fra tidspunktet for avtaleinngåelsen, med mindre annet følger av avtalen mellom partene eller andre særlige omstendigheter.

12. Betalingsvilkår

Montering av alarmanlegget betales i henhold til avtalen mellom partene. Kostnader i forbindelse med alarmabonnement faktureres påløper fra oppkoblingsdato og faktureres månedlig.

13. Force majeure

Dersom force majeure hindrer eller gjør oppfyllelse av Avtalen vesentlig vanskeligere enn normalt gir ikke mangel eller forsinkelse som skyldes force majeure situasjonen rett til misligholdsbeføyelser. Med force majeure menes en hindring som er utenfor partenes kontroll og at partene ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt hindringen i betraktning ved avtaleinngåelsen. Slike hindringer kan for eksempel være krig, opprør, blokade, naturkatastrofer, streik og lockout, importrestriksjoner, hyperinflasjon, eller straffbare forhold utøvet av tredjemann.

14. Overdragelse av avtalen

Alarm24-7 forbeholder seg retten til å kunne overdra avtalen. Dette vil kunne være aktuelt i forbindelse med avhending eller omstrukturering av Alarm24-7.

15. Verneting

Tvister i anledning avtaleforholdet som ikke lar seg løse i minnelighet mellom partene, skal avgjøres ved ordinære domstoler. Drammen tingrett er avtalt verneting.